به وبلاگ ظــــــــــهری خوش آمــــــــد یـــــــــد

   ادبیات هنر وعلم سه رکن اساسی پیشرفت بشریت بوده اند.

شخصي نزد شيخي وارد شدي وگفتي مسئلهٌ  يا شيخ .شيخ به نشانه اجازه سري جنباندي وبعد آن شخص گفتي ...ياشيخ زني در محله ما کارهاي ناشايست از او سربزدي ويحتمل ورود وخروج جوانان را به محله جناب شيخ خود بديدندي شيخ فرمود اي سفيه بايد بداني اگردر حين آن کار جوانان با آن زنک سه شخص ديده باشند ميتوان مجازات اسلامي بر وي اعمال نمودندي شخص مسله دار گفتي ياشيخ اگر سه شخص نظاره گر بودندي با عيال خود نيز نتوانندي آن عمل انجام دادي.
نماز جماعت تمام بشدي وامام رو به ماموم هاي خود نمودي حين نماز شخصي با اسب از جلوي مسجد رد شدي آيا شما آن را بديدندي احدي فرمودي بلي امام جماعت فرمودي پس نماز خودتان را همگي به فرادا بخوانيد. آن ماموم فرمود آيا اين حکم براي معموم وغير معموم يکسان است امام جماعت فرمود کار شريعت براي همگي مساوي است شيخ وغير شيخ ندارد.پس آن ماموم گفتندي پس بايد اول شما نماز خودت دوباره بخواني چون اول خودت آن سوار بديدي
توانگري مهماني بدادي وخرجي گزاف نمودي از والي وساير رجال اکبر وروحاني در مجلس وي حاضر بودند شخص حاضر جواب و رند ولي تهي دست به مهماني وارد  شد قصد ورود به اتاق توانگران ورجال اکبر وشيخان خواست وارد شدن... خدمه جلوي وي گرفتند وگفتند فلاني شما وارد اين اتاق نبايد شويد اتقاي ديگر برويد شخص رند گفت مگر دراين اتاق ناچاران نشسته اند وبا اشاره به افراد درون اتاق گفت ببخشيد من مرد هستم واجازه ورود به اتاقي که ناچاران نشسته اند ندارم ...

پ.ن 1: ((ناچار)) در زمان وقوع داستان به معناي ((زن)) مستعمل ميشده است.

/ 3 نظر / 7 بازدید
فریدون

گفته تان راست امد شنيدستی که شيخان چون بخلوت ميروند ان کار ديگر ميکنند اما تو هم بدان واگاه باش که شيخی بسگی گفت اگر مرا هم اذيت کردندی گوشت تو حلال کردندی نسلت انقراض يافتندی

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.