شیب در مهندسی

شیب در مهندسی به صورت های 1:2 یا1:1.5 یا 2:1وغیره بیان می شود که به ترتیب یک به دو،یک به یک ونیم ،دو به یک خوانده می شود.منظور نیزاین است که ابتدا یک واحد صعود در ارتقاع سپس دو واحد حرکت در افق داریم یا یک واحد صعود در ارتفاع سپس یک ونیم واحد حرکت در افق یا دو واحد صعود در ارتفاع سپس یک واحد حرکت در افق

یا بعضی مواقع برعکس است یعنی ابتدا حرکت در افق سپس قائم منظور طراح است.

حالا منظور طراح نقشه هرکدام از حالت های فوق باشد بصورت تصویری کنار شیب طراحی شده توضیحات خود را می آورد.(مطابق شکل زیر) ولی این را بگویم در اکثر قریب به اتفاق موارد ابتدا حرکت در قائم سپس در افق منظور است.

شیب

زاویه شیب همان تانژانت زاویه α است که به صورت یک مثال آورده می شود.

مثال)مطلوب است محاسبه ی عرض بالای زهکشی که عرض کف آن 1متر وارتفاع قائمه ی آن در یک محلی از طول زهکش برابر2.50 متر است وشیب بغل زهکش برابر1:1.5 است.

جواب:شکل زیر را در نظر بگیرید

شیب و زاویه

 

داریم ارتفاع (H) برابر 2.50متر

 

تصویر قائم افق (B) برابر 3.75 متر است.توجه داشته باشید مقدار B حاصل ضرب H در مقدار پیمایش شیب در افق بدست می آید.یعنی در اینجا برابر1.5 واحد است.

 

B=1.5×2.5=3.75m

 

بنابراین عرض بالای زهکش در مثال می شود

 

m8.5=1+3.75+3.75

 

/ 0 نظر / 2008 بازدید