نرعقیمی ومشکلات دیگر در تولید کلزا

تولید کنندگان بذرهای هیبرید وظیفه ی فوق العاده مهمی برعهده دارند.چون در تولید این نوع از بذرها از تکنیک هایی ویژه ای برای تولید ونگهداری پایه های مادری (نر عقیم Male Sterility)استفاده می شود.چنانچه این بذرهای نرعقیم نگهداری شده به نحوی از  انحا مخلوط بذرهای هیبرید گواهی شده تحویل کشاورز شوند متاسفانه با کاهش عملکرد مواجه خواهند شد. یا در صورت بذر گیری از پایه های غیر مادری یا بذر گیری غیر اصولی از نتاج F2 ممکن است در اثر تفرق صفات پدیده ی نر عقیمی بروز نماید.ضمن اینکه کاهش چشمگیری در هتروزیسی نیز مشاهده خواهد شد.در تصاویر زیر گل های نرعقیم ونر بارور کلزا جهت شناسایی بهتر در سطح مزارع آورده شده است.

نر عقیمی

 

 تصویر بالا گل نر عقیم کلزا را نشان می دهد.

تصویر پایین گل نر بارو کلزا را نشان می دهد.

گل نر بارو کلزا

بطوری که در بوته های کلزا نرعقیم پرچم ها بسیار کوتاهتر از مادگی ودر معاینه بساک پرچم های نرعقیم توسط قراردادن بین دوانگشت ٰ، زرده ی گرده مشاهده نمی شود. هم چنین است چنانچه در یک بوته ،گل نرعقیم مشاهده شود کل گل های تشکیل شده در آن بوته نر عقیم خواهند بود که البته عکس آن نیز صادق است.

اینجانب تاکنون به تکنیک یا روشی که بوسیله آن بشود نرعقیمی یا نر باروری را در بذور کلزا یا در مرحله دوبرگی کوتیلدونی یا روزت به عنوان مارکر قابل استفاده باشد برخورد نداشته ام. هم چنین شناسایی بذور ارقام مختلف کلزا از نظر زمستانه یا بهاره بودن برایم قابل تشخیص نبود.چه بسا رقمی زمستانه در مناطقی که ارقام بهاره توصیه می شود،معرفی وکشت گردد از نظر عملکرد دچار نقصان گردیده و هم چنین  هزینه هایی را در مرحله داشت برای کشاور متحمل خواهد نمود.

/ 0 نظر / 31 بازدید