عید سعید می رسد

هوش کنید مست را/آب زنید دست را/سجده کنید هست را/عید سعید می رسد.

نو کنید جامه را/پاک کنید خانه را/گل بدهید زوج را/عید سعید می رسد.

سیر کنید گشنه را/آب دهید تشنه را/دور کنید غصه را/عید سعید می رسد.

ارج نهید زنده را/یاد کنید رفته را/عفو کنید بنده را/عید سعید می رسد.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید