خر کریم

می گویندناصرالدین شاه وزیری مختار نام ودلقکی کریم نام داشت.یکی از هنرهای کریم این بوده است که درباریی حاجت او را روا نمیکرده دوسیه ی او را تخریب وسیاه نمایش میکرد.چند وقتی بود که آب کریم ومختار دریک جوی نمی رفت.

روزی ناصرالدین شاه با حکم وحشم راهی نحجیرگاه شد.خرکریم با لجاجت از نهر آبی عبور نمیکرد.کریم از آن طرف نهر خر را طرف خود می کشید.آخر سر به خرش گفت ای خر تو از این چه کنی وچه نکنی مختاری .

روی مختار سرخ گشت. ناصرالدین شاه روبه مختار تاریخی ترین حرف خود را می زند.((ببینم کریم مثل اینکه تو خر کریم رانعل نکرده ای))

/ 3 نظر / 4 بازدید

___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$* ____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$,_'.____.'_,,$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$,, '.__,'_$$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$ ______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$**** __________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,, _____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,, ____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$ ___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,, _,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *',, *____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____* ______,;$*$,$$**'____________**'$$***,, ____,;'*___'_.*__________________*___ '*,, ,,,,.;*____________---____________ _ ____ '**,,,,

فریدون

[گل][قلب][گل] سلام: ظهری جان من از تو حساب میبرم طعنه نزن خر من از کره گی دم ندارد[نیشخند] [گل][قلب][گل]