محاسبات

 

 درروزی از سال 1387 بود که کنار حالی آقا روزنامه ای را تورقی میزدم. چشم او به خبر آب رسانی به روستا های کلاله افتاد ازم درخواست کرد (البته دستور داد من محترمانه نوشتمش)که محتوایش را بخوانم. بعد از قرائت خبر، حساب وکتاب چوپانی اش به کار افتاد وتعدادی جمع وتفریق هم برایش انجام دادم.(خبر را برای شما اسکن نمودم تا به دقت نظر حالی آقای ما احسنت بفرستید.)

 

آب رسانی مشقت بار

مطلوب است محاسبه سهم روزانه آب هر فرد از تاریخ اول سال 87 لغایت 15مرداد87

31+31+31+31+15=139 تعداد روز ازاول سال 87لغایت 15 مرداد همان سال   

8529000تقسیم بر139=  7/61359  آب توزیع شده به ازای هر روز برحسب لیتر

7/61359تقسیم بر12541=9/4     آب توزیع شده به ازای یک نفر دریک روزبرحسب لیتر

آیا آ قای جهانی با توزیع 9/4 لیتر در روز به ازای هر نفر رکوردی جهانی را نشکسته اند؟

پ ن)مطلب اسکن شده از ضمیمه رایگان روزنامه جام جم در استان گلستان روز چهارشنبه 16 مرداد 1387 شماره2348 می باشد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید