سالپی چشم هیز

سالپی قدری چشم هیز وهمچین بفهمین نفهمین چشم چرانی میکرد.آ ن روزها شخصی مدام او را پی جویی میکردوسرراست هم سراغ حالی آقا می آمد وآماروآدرس سالپی را می گرفت.

روزی حالی آقا به شخص سائل گفت:اگر روسری زنانه سرت بگذاری وزیر آن سایه درخت بایستی خود سالپی تو را پیدا خواهد کرد.

/ 6 نظر / 18 بازدید
سایرا

[گل][گل][گل][گل] امان از چشم هیز

ل یخ

سائل چه کرد؟ روسری سرش کرد یا که از خیر دیدنش گذشت[ساکت]

امین

http://tirdad22.blogfa.com/post-133.aspx

گزل

آدرس وبلاگ جدیدمه لطفا عوضش کنین

گزل

آدرس وبلاگ جدیدمه لطفا عوضش کنین