درد سرهای دهیاران روستاها

یکی از شوراهای روستاها را گفتم چرا از دهیارتان شکایت وشکایت کشی دارید منظورتان چیست از این کارها.  گفت درخت را هم نتکانی میوه ندهد.گفتم شما که همچین تکانش می دهید دارید از ریشه در می آوریدش. می ترسم ،میوه نداده جوانمرگ شود.

 

/ 0 نظر / 184 بازدید